VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 111:0-112:0
Truyền Đạo Hồ Long
C:1/27/2019; P: 1/30/2019; 311 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 16:34:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-17
Truyền Đạo Hồ Long
C:9/9/2018; P: 9/15/2018; 234 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 6:33:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-44
Truyền Đạo Hồ Long
C:3/25/2018; P: 3/27/2018; 362 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 15:45:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Truyền Đạo Hồ Long
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 359 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/10/2019 4:36:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Truyền Đạo Hồ Long
C:12/18/2016; 717 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 4:5:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119
Truyền Đạo Hồ Long
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 746 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 1:44:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 33:1-6
Truyền Đạo Hồ Long
C:6/26/2016; P: 7/7/2016; 976 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/27/2019 13:35:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.