VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Các Vua 22:8-13; 2 Các Vua 23:1-3
Pastor Hồ Long
C:9/13/2020; P: 9/19/2020; 359 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 11:19:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:38-42
Pastor Hồ Long
C:6/14/2020; P: 6/19/2020; 356 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 8:18:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-27
Pastor Hồ Long
C:3/8/2020; P: 3/14/2020; 471 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/14/2021 8:4:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-15
Pastor Hồ Long
C:8/18/2019; P: 8/20/2019; 444 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/9/2021 11:11:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:29
Pastor Hồ Long
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 428 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/15/2021 21:25:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 111:0-112:0
Pastor Hồ Long
C:1/27/2019; P: 1/30/2019; 624 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 8:8:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-17
Pastor Hồ Long
C:9/9/2018; P: 9/15/2018; 490 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/9/2021 10:49:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-44
Pastor Hồ Long
C:3/25/2018; P: 3/27/2018; 605 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 17:46:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Pastor Hồ Long
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 629 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 19:34:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Pastor Hồ Long
C:12/18/2016; 1066 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/17/2021 5:33:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.