VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:38-42
Pastor Hồ Long
C:6/14/2020; P: 6/19/2020; 201 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 0:32:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-27
Pastor Hồ Long
C:3/8/2020; P: 3/14/2020; 305 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 6:10:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-15
Pastor Hồ Long
C:8/18/2019; P: 8/20/2019; 314 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 11:11:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:29
Pastor Hồ Long
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 311 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 13:21:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 111:0-112:0
Pastor Hồ Long
C:1/27/2019; P: 1/30/2019; 497 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 2:38:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-17
Pastor Hồ Long
C:9/9/2018; P: 9/15/2018; 348 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 20:23:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-44
Pastor Hồ Long
C:3/25/2018; P: 3/27/2018; 497 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 13:5:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Pastor Hồ Long
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 516 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 13:54:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Pastor Hồ Long
C:12/18/2016; 895 xem 3 lưu
Xem lần cuối 25.13 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119
Pastor Hồ Long
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 960 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/29/2020 4:46:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.