VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

A-ghê 2:1-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/21/2017; P: 6/7/2017; 215 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:27:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 91:1-7
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 333 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/2/2021 14:37:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 316 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/13/2021 6:33:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 10:12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/30/2017; P: 5/2/2017; 391 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 1:33:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:12-13; Cô-lô-se 2:20-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 317 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/2/2021 11:55:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-11; Mác 7:15; Mác 7:20-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 505 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 21:52:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:23-26; Châm-ngôn 8:34-35
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/26/2017; P: 3/1/2017; 412 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/30/2020 9:50:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:10-13; Thi-thiên 62:8-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 616 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 1:52:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:3; Rô-ma 12:14; Ê-phê-sô 3:8-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/5/2017; P: 2/8/2017; 640 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 17:6:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:21-26; Thi-thiên 27:9-10; Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 925 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 0:49:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 14  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.