VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 26:1-4; Ê-sai 32:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/28/2018; 370 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/2/2020 5:18:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/21/2018; 535 xem 13 lưu
Xem lần cuối 35.03 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1.28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/14/2018; 319 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/6/2020 8:42:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17-18a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/7/2018; 351 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 12:15:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 46:9-10; Truyền-đạo 3:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/31/2017; 362 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/10/2020 1:50:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 323 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 12:5:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23; Ma-thi-ơ 28:20b; 1 Cô-rinh-tô 1:9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 433 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/2/2020 17:23:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-20; Nê-hê-mi 8:9-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/10/2017; 310 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 16:14:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 236 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/2/2020 18:52:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/26/2017; 504 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 18:1:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.