VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Truyền-đạo 10:5-7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 355 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 15:48:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 268 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 7:42:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 11:4-7; Giăng 10:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 329 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 7:36:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 306 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 7:37:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 548 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 7:37:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 7:24-25; Rô-ma 8:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 325 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 10:46:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 45:9-15; Khải-huyền 19:6-9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/12/2017; 414 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 7:37:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/5/2017; 413 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 7:20:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 266 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:4:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 314 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 13:8:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.