VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Lu-ca 22:35-38; Lu-ca 22:47-51
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 210 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 8:44:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:15-22; Giăng 6:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/11/2018; 177 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 20:35:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:32-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/4/2018; 203 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 11:55:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:16b-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/25/2018; 197 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/3/2019 14:37:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11; Cô-lô-se 1:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 166 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 23:21:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 295 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 7:15:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 26:1-4; Ê-sai 32:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/28/2018; 275 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 17:0:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/21/2018; 462 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 0:44:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1.28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/14/2018; 202 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 11:37:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17-18a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/7/2018; 246 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 18:21:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.