VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chúc Phước Bằng Sự Đặt Tên

Sáng-thế Ký 1.28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/14/2018; 185 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/8/2019 11:23:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Tận Dụng Thì Giờ

Ê-phê-sô 5:15-16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/13/2018; P: 1/14/2019; 178 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 1:1:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Năm Mới Đổi Mới Càng Hơn

2 Cô-rinh-tô 5:17-18a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/7/2018; 227 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 16:52:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Alpha Và Omega (Phần 2)

Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/6/2018; P: 1/7/2019; 120 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 19:36:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đếm Ngược Và Đếm Xuôi Năm Lành Trong Chúa

Ê-sai 46:9-10; Truyền-đạo 3:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/31/2017; 263 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/2/2019 15:21:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bình An Cho Nhân Thế

Lu-ca 2:10-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 184 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 9:41:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Emmanuel: Chúa Thành Tín Luôn Ở Cùng

Ma-thi-ơ 1:23; Ma-thi-ơ 28:20b; 1 Cô-rinh-tô 1:9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 305 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 10:49:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiếng Vang Vọng Của Đêm Yên Lặng

Lu-ca 2:10-20; Nê-hê-mi 8:9-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/10/2017; 207 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/10/2019 2:22:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giêxu Christ: Một Nô Lệ Thánh

Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 170 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 13:42:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phải Biết Ơn Để Tạ Ơn Và Thêm Ơn

Cô-lô-se 3:15-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/26/2017; 386 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 12:1:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.