VietChristian
VietChristian
nghe.app

2 Sử-ký 29:31; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 252 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 14:32:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 189 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 1:35:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 281 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 10:30:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:1-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/21/2018; 187 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 23:7:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48; 1 Phi-e-rơ 1:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 376 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 1:49:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-7; Công-vụ các Sứ-đồ 26:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 190 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 23:47:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 6:10; Ê-sai 30:26
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/16/2018; 233 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 22:11:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 4:10; Ma-thi-ơ 17:20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 366 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 6:19:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:5-9; 1 Ti-mô-thê 6:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 364 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 21:47:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 25:2; Thi-thiên 77:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/19/2018; P: 8/22/2018; 415 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 13:38:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.