VietChristian
VietChristian
httl.org

2 Cô-rinh-tô 12:7-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/16/2017; 352 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 4:3:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/9/2017; 682 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 12:45:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 357 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 16:43:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:10b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/25/2017; 269 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 7:0:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 35:1-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/18/2017; 281 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 10:19:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 271 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 4:29:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 230 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/9/2019 12:19:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13-14; Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 178 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 13:25:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:5; 2 Cô-rinh-tô 5:10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 394 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 15:18:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-44
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 200 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 9:36:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.