VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 63:11-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 320 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 22:55:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 471 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 1:56:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 320 xem
Xem lần cuối 1/17/2021 8:49:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 407 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 17:30:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:22b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 387 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 17:54:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 29:31; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 353 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 23:57:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-30
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 270 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/31/2020 18:19:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 362 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/8/2021 5:27:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:1-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/21/2018; 267 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 5:12:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48; 1 Phi-e-rơ 1:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 484 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 13:32:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.