VietChristian
VietChristian
httl.org

Đồng Tiếng Nói

Đồng Tiếng Nói

Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-35
Pastor Evan Lee Dahl
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 141 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Cầu Nguyện Của Nê-hê-mi

Lời Cầu Nguyện Của Nê-hê-mi

Nê-hê-mi 1:1-11
Pastor Evan Lee Dahl
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 342 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 3:41:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hầu Thế Gian Tin Rằng Cha Đã Sai Con

Hầu Thế Gian Tin Rằng Cha Đã Sai Con

Giăng 17:13-21
Pastor Evan Lee Dahl
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 574 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 21:24:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.