VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều (Phần Kết)

Ma-thi-ơ 10:34-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 10:49:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều

Ma-thi-ơ 10:34-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 256 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 5:31:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Ném Nó Xa Khỏi Ngươi

Ma-thi-ơ 5:27-30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 300 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/9/2019 20:48:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hội Chứng Stockholm Thuộc Linh

Giăng 8:30-36,41,47
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/9/2018; P: 9/12/2018; 280 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 9:13:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Con Người Chiến Thắng

Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 229 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/11/2019 16:53:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần Kết)

Ma-thi-ơ 4:1-11; Ê-phê-sô 1:3; Ê-phê-sô 2:6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 250 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/29/2018 13:40:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần 4)

Ma-thi-ơ 5:8; Hê-bơ-rơ 12:14; 1 Phi-e-rơ 1:15-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/22/2018; P: 7/27/2018; 297 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 15:49:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần 3)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/15/2018; P: 7/17/2018; 235 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/13/2019 7:29:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần 2)

Giăng 8:44; 2 Cô-rinh-tô 2:11
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/8/2018; 252 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/9/2019 5:40:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Không Ngó Lại Đằng Sau

Lu-ca 9:62
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 235 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/11/2019 0:7:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.