VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:1-14; Ma-thi-ơ 1:21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 203 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 8:54:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/16/2018; P: 12/18/2018; 244 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 5:26:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 40:18; Mác 12:30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 179 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.25 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:19-25
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 217 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 17:30:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 9:1
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 279 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 5:0:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-40; Ma-thi-ơ 28:19-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 221 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 3:54:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 4:16; 2 Cô-rinh-tô 2:14-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 239 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 6:59:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:57-62; Ma-thi-ơ 8:18-22
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 149 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 19:12:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:34-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 17:22:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:34-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 324 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 3:56:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.