VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 5:27-30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 312 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 21:4:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:30-36,41,47
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/9/2018; P: 9/12/2018; 288 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 15:55:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 240 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/28/2019 18:8:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Ê-phê-sô 1:3; Ê-phê-sô 2:6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 259 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 16:43:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:8; Hê-bơ-rơ 12:14; 1 Phi-e-rơ 1:15-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/22/2018; P: 7/27/2018; 312 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 11:17:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/15/2018; P: 7/17/2018; 245 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 10:10:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:44; 2 Cô-rinh-tô 2:11
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/8/2018; 268 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 11:33:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 9:62
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 242 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 3:55:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:5
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/18/2018; 296 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 11:12:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:8; 1 Giăng 4:4
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/10/2018; P: 6/11/2018; 413 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 16:3:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.