VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 419 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 16:15:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:29; Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 549 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 20:33:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-27
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 307 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 18:2:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-23
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 369 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 0:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 383 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 5:59:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/15/2017; P: 10/21/2017; 377 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/6/2019 11:49:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/10/2017; P: 9/13/2017; 586 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/6/2019 11:10:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 50:15-21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 332 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/1/2019 18:36:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:1-12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/20/2017; P: 8/21/2017; 554 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 17:11:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 14:8-15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/13/2017; P: 8/14/2017; 354 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 3:50:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.