VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Giô-sép - Đau Thương Biến Thành Phước Hạnh!

Sáng-thế Ký 50:15-21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 314 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 1:53:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trong Mọi Sự Chúa Vẫn Là Đấng Tể Trị

Ma-thi-ơ 14:1-12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/20/2017; P: 8/21/2017; 542 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/11/2019 11:53:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hai Sự Nhờ Cậy, Hai Kết Quả (Phần 2)

2 Sử-ký 14:8-15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/13/2017; P: 8/14/2017; 340 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:26:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hai Sự Nhờ Cậy, Hai Kết Quả

2 Sử-ký 16:1-10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/6/2017; 489 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 4:47:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chiến Thắng Những Thất Bại Trong Cuộc Sống (Phần 2)

Giô-suê 7:2-9
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 308 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/13/2019 4:6:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chiến Thắng Những Thất Bại Trong Cuộc Sống

Giô-suê 7:2-9
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 542 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 22:57:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thành Giê-ri-cô Sụp Đổ!

Giô-suê 6:1-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/16/2017; P: 7/17/2017; 279 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 5:19:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Sự Vâng Lời Của Chúng Ta

Mác 16:20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/9/2017; P: 7/13/2017; 395 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 4:37:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (2)

Giê-rê-mi 33:3
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 699 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 2:13:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trách Nhiệm Dạy Dỗ Con Cái

1 Sa-mu-ên 2:12-29; 1 Sa-mu-ên 3:13-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 441 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 8:43:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.