VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/29/2020; P: 12/5/2020; 3 xem
Xem lần cuối 4.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/22/2020; P: 11/28/2020; 196 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:6-7; Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/15/2020; P: 11/17/2020; 128 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 11:39:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/8/2020; P: 11/9/2020; 216 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 1:29:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 35:1,6-7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/1/2020; P: 11/5/2020; 225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 4:41:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:1-8
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/18/2020; P: 10/19/2020; 217 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 7:0:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:4; Ê-phê-sô 5:25-29; Châm-ngôn 3:5-6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 84 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 16:14:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-24
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/4/2020; P: 10/7/2020; 169 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 13:16:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:1-9
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/20/2020; P: 9/23/2020; 190 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 23:39:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118:6,8-9
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/13/2020; P: 9/18/2020; 276 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 0:39:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.