VietChristian
VietChristian
httl.org

1 Các Vua 18:41-46
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/17/2019; 85 xem 2 lưu
Xem lần cuối 14.05 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:9-14; Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1,10-13
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/3/2019; 146 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 21:35:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/27/2019; 187 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 19:13:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 15:30:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:14-15; Thi-thiên 103:3
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 343 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 7:11:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/24/2018; P: 12/25/2018; 191 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 10:52:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14; Ma-thi-ơ 1:21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 158 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 23:45:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/16/2018; P: 12/18/2018; 196 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 12:29:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 40:18; Mác 12:30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 139 xem
Xem lần cuối 2/18/2019 23:59:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:19-25
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 181 xem
Xem lần cuối 2/17/2019 20:35:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.