VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

1 Cô-rinh-tô 1:18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/14/2017; 260 xem
Xem lần cuối 5/13/2020 4:49:19
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:41-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/9/2017; 206 xem
Xem lần cuối 5/4/2020 20:14:37
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 196 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/19/2020 14:51:19
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 55:8-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/26/2017; P: 3/31/2017; 363 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/1/2020 17:39:50
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 403 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 20:44:47
Đọc  Chia sẻ
Giăng 10:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/12/2017; P: 3/15/2017; 410 xem
Xem lần cuối 5/21/2020 23:17:40
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:24-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/5/2017; P: 3/7/2017; 316 xem
Xem lần cuối 5/23/2020 2:26:7
Đọc  Chia sẻ
Gióp 23:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/26/2017; P: 3/1/2017; 317 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 13:26:7
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 8:43-48
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/19/2017; P: 2/23/2017; 270 xem
Xem lần cuối 5/15/2020 3:14:48
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/12/2017; 237 xem
Xem lần cuối 5/22/2020 5:51:7
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 71  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.