VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 1303 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:56:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 1359 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:37:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 1309 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:36:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:13-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/10/2017; P: 9/23/2017; 1799 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:34:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/23/2017; P: 9/12/2017; 2093 xem 39 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:34:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:25-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/25/2017; P: 8/24/2017; 1761 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 21:46:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1479 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:34:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:22-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/11/2017; P: 8/14/2017; 1503 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 14:8:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1539 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:34:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 1557 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:33:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.