VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/3/2015; P: 4/8/2015; 1761 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 15:55:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/29/2015; P: 4/3/2015; 1556 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 1:41:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/22/2015; P: 3/27/2015; 2483 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 15:56:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/15/2015; P: 3/18/2015; 1892 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 10:30:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:26-29
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/8/2015; P: 3/14/2015; 1682 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 1:25:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/1/2015; P: 3/6/2015; 2304 xem 30 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 19:2:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/22/2015; P: 2/26/2015; 1909 xem 23 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 9:5:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/15/2015; P: 2/19/2015; 2029 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 20:28:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/8/2015; P: 2/12/2015; 1860 xem 27 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 14:55:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/25/2015; P: 2/1/2015; 1758 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 9:52:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.