VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/3/2015; P: 4/8/2015; 1854 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 4:40:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/29/2015; P: 4/3/2015; 1668 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 10:13:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/22/2015; P: 3/27/2015; 2625 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 6:38:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/15/2015; P: 3/18/2015; 2019 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 15:40:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:26-29
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/8/2015; P: 3/14/2015; 1782 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 7:24:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/1/2015; P: 3/6/2015; 2510 xem 32 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 7:57:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/22/2015; P: 2/26/2015; 2043 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 21:1:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/15/2015; P: 2/19/2015; 2171 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 8:18:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/8/2015; P: 2/12/2015; 2016 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 2:58:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:33-46
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/25/2015; P: 2/1/2015; 1876 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 16:10:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.