VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/23/2014; P: 11/28/2014; 1348 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/11/2020 20:42:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/2/2014; P: 11/6/2014; 1836 xem 24 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 20:19:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/26/2014; P: 10/30/2014; 1804 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/12/2020 16:30:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:31-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/19/2014; P: 10/24/2014; 1714 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 22:22:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-30; Ma-thi-ơ 13:36-43
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 2039 xem 34 lưu
Xem lần cuối 5/19/2020 3:34:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-9; Ma-thi-ơ 13:18-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 1835 xem 37 lưu
Xem lần cuối 5/11/2020 20:42:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/28/2014; P: 10/2/2014; 1937 xem 35 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 23:16:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/21/2014; 1766 xem 35 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 3:58:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/14/2014; 1645 xem 30 lưu
Xem lần cuối 5/15/2020 13:28:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/7/2014; 1651 xem 31 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 9:36:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 42  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.