VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Nhã-ca 7:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/14/2021; P: 2/22/2021; 440 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 5:14:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 1472 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/15/2021 7:42:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 1421 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/10/2021 20:55:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 1396 xem 22 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 17:45:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:13-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/10/2017; P: 9/23/2017; 1925 xem 22 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 3:8:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/23/2017; P: 9/12/2017; 2188 xem 39 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 19:22:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:25-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/25/2017; P: 8/24/2017; 1861 xem 26 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 23:42:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1578 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 8:1:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:22-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/11/2017; P: 8/14/2017; 1587 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 5:18:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1617 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 17:49:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.