VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Từ Phụ

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 1016 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 2:12:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tặng Phẩm Vô Giá

Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 1057 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:1:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Trong Danh Chúa Giê-xu

Giăng 14:13-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/10/2017; P: 9/23/2017; 1296 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 19:47:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hai Điều Cần Yếu Để Cầu Nguyện Linh Nghiệm

Giăng 15:7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/23/2017; P: 9/12/2017; 1490 xem 23 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 17:36:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Và Tha Thứ

Mác 11:25-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/25/2017; P: 8/24/2017; 1209 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 0:44:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Trong Tinh Thần Khiêm Hạ

Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1140 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 5:31:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Trong Đức Tin

Mác 11:22-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/11/2017; P: 8/14/2017; 1176 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 0:32:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngươi Muốn Ta Làm Chi Cho Ngươi

Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1159 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 19:39:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tương Giao Mật Thiết

Ma-thi-ơ 6:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 1254 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 4:5:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Điều Cơ Bản Về Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/7/2017; P: 5/19/2017; 1306 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 4:6:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.