VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 962 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 1:47:59
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1018 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 0:47:17
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1506 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 5:48:21
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1255 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 3:57:34
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-12; Lu-ca 11:9-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1229 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 3:14:29
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1309 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 3:14:33
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 986 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 6:26:20
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:1-4; Mác 1:40-45; Giăng 5:12-16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1253 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 23:44:38
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 995 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 22:44:52
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:08-16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 603 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/28/2020 5:35:47
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 30  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.