VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 992 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 10:39:23
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1052 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 8:46:13
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1530 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 23:46:4
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1285 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 17:24:16
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-12; Lu-ca 11:9-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1262 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 16:21:42
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1341 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/8/2020 0:30:9
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1019 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 8:10:4
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:1-4; Mác 1:40-45; Giăng 5:12-16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1302 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 10:55:56
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1027 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 23:47:44
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:08-16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 630 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/13/2020 10:50:0
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 30  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.