VietChristian
VietChristian
httl.org

Chúa Giê-xu Là Sự Sáng

Chúa Giê-xu Là Sự Sáng

Ê-sai 9:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1788 xem
Xem lần cuối 7/15/2017 12:57:59
Xem  Nhắn Tin
Summer Photo

Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

Ê-sai 35:4-7
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1325 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2017 14:46:50
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Quyền Lực Của Sự Sống Lại

1 Cô-rinh-tô 15:20-26
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1088 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2017 19:5:4
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Chúa Jesus Nhập Thành Khải Hoàn

Mác 11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 742 xem
Xem lần cuối 7/15/2017 20:58:4
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Người Ta Sống Nhờ Lời Thượng Đế

Ma-thi-ơ 4:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1192 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/21/2017 0:52:16
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Dâng Con Lên Thượng Đế

Ê-sai 2:1-2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 924 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2017 8:33:9
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Tình Yêu trong Chúa Jesus

Rô-ma 8:37-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 944 xem
Xem lần cuối 7/20/2017 22:46:11
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Đức Tin Mang Lại Sự Sống

Giăng 4:43-54
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1884 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/19/2017 9:1:35
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Sống Trong Quyền Năng Chúa Giê-xu

Hê-bơ-rơ 2:14-15
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 943 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/13/2017 22:38:52
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Mọi Sự Được Trọn Trong Chúa Giê-xu

Công-vụ các Sứ-đồ 26:17-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 755 xem
Xem lần cuối 7/16/2017 15:10:35
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng