VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Chúa Giê-xu Là Sự Sáng

Chúa Giê-xu Là Sự Sáng

Ê-sai 9:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1875 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2018 13:53:1
Xem  Nhắn Tin
Winter Photo

Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

Ê-sai 35:4-7
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1381 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2018 4:39:4
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Quyền Lực Của Sự Sống Lại

1 Cô-rinh-tô 15:20-26
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1144 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/17/2018 13:54:3
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Chúa Jesus Nhập Thành Khải Hoàn

Mác 11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 792 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2018 15:40:32
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Người Ta Sống Nhờ Lời Thượng Đế

Ma-thi-ơ 4:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1260 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2018 0:41:20
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Dâng Con Lên Thượng Đế

Ê-sai 2:1-2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 978 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2018 12:26:8
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Tình Yêu trong Chúa Jesus

Rô-ma 8:37-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 980 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2018 8:41:58
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Đức Tin Mang Lại Sự Sống

Giăng 4:43-54
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1947 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/18/2018 22:7:3
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Sống Trong Quyền Năng Chúa Giê-xu

Hê-bơ-rơ 2:14-15
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 993 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/23/2018 2:12:46
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Winter Photo

Mọi Sự Được Trọn Trong Chúa Giê-xu

Công-vụ các Sứ-đồ 26:17-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 810 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2018 18:28:11
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng