VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Chúa Giê-xu Là Sự Sáng

Chúa Giê-xu Là Sự Sáng

Ê-sai 9:1
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1961 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 4:49:59
Xem  Chia sẻ
Winter Photo

Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

Ê-sai 35:4-7
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1467 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 20:5:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Quyền Lực Của Sự Sống Lại

1 Cô-rinh-tô 15:20-26
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1211 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 22:23:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Jesus Nhập Thành Khải Hoàn

Mác 11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 841 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 1:55:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Ta Sống Nhờ Lời Thượng Đế

Ma-thi-ơ 4:1-3
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1360 xem 6 lưu
Xem lần cuối 30.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dâng Con Lên Thượng Đế

Ê-sai 2:1-2
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1031 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 21:26:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu trong Chúa Jesus

Rô-ma 8:37-38
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1036 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 19:29:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin Mang Lại Sự Sống

Giăng 4:43-54
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 2056 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 12:54:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sống Trong Quyền Năng Chúa Giê-xu

Hê-bơ-rơ 2:14-15
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1053 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 18:3:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mọi Sự Được Trọn Trong Chúa Giê-xu

Công-vụ các Sứ-đồ 26:17-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 856 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 1:9:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.