VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ma-thi-ơ 26:41
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/8/2009; 1304 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 21:18:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/1/2009; 1314 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 12:51:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:37-39
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/25/2009; 918 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/16/2020 9:48:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:13-14
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/17/2009; 1044 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/12/2020 17:44:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/9/2009; 1091 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 19:19:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/2/2009; 936 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/9/2020 15:40:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/26/2009; 1147 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 1:18:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:28-31
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/19/2009; 1364 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/11/2020 13:6:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:23
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/12/2009; 1278 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/14/2020 1:17:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/14/2009; 1037 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/11/2020 2:6:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.