VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Mác 14:22-33
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 1156 xem 25 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 7:13:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/20/2017; P: 8/25/2017; 1080 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/15/2024 9:53:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1; Sáng-thế Ký 2:8-9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 1236 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 16:40:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/23/2017; P: 7/29/2017; 1084 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 17:22:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 29:18; Sáng-thế Ký 13:14-17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 1403 xem 28 lưu
Xem lần cuối 7/4/2024 7:59:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:9; Dân-số Ký 13:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 1052 xem 33 lưu
Xem lần cuối 7/16/2024 18:31:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 790 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/17/2024 23:47:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 922 xem 30 lưu
Xem lần cuối 7/15/2024 11:18:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 912 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 0:49:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 961 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/17/2024 12:18:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 74  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.