VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Mác 14:22-33
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 849 xem 24 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 23:3:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/20/2017; P: 8/25/2017; 766 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 1:35:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1; Sáng-thế Ký 2:8-9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 918 xem 23 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 16:55:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/23/2017; P: 7/29/2017; 787 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 12:51:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 29:18; Sáng-thế Ký 13:14-17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 1050 xem 28 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 19:53:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:9; Dân-số Ký 13:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 711 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 4:51:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 539 xem 24 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:52:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 648 xem 23 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:52:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 652 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:52:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 699 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:52:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 74  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.