VietChristian
VietChristian
httl.org

2 Sa-mu-ên 23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 1027 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 11:37:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 2155 xem 49 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 7:58:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/18/2018; P: 11/22/2018; 862 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:16:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 287 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 0:28:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 228 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 4:12:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2018; P: 12/20/2018; 785 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 13:49:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/10/2019; 578 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 6:39:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:3/31/2019; P: 4/5/2019; 510 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 2:16:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 418 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 23:18:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 480 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 0:52:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 930  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.