VietChristian
VietChristian
nghe.app

Sáng-thế Ký 4:1-13; Khải-huyền 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/5/2020; P: 1/6/2020; 120 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 19:36:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:37-39
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/29/2019; 137 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 17:17:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-4:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/28/2019; P: 5/2/2019; 745 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 20:12:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 292 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 5:36:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:11-18
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/25/2019; 843 xem 30 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 14:24:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:2-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 190 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 4:53:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 986 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 6:2:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 1747 xem 42 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 6:10:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 479 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 21:43:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 476 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 22:39:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 949  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.