VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 41:10-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/23/2020; P: 3/7/2020; 369 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:16:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/14/2020; P: 6/15/2020; 126 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:28:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:8-7-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/15/2019; P: 9/23/2019; 768 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 1:50:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/5/2020; P: 1/7/2020; 505 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 23:43:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 1246 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 1:44:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/14/2020; P: 6/16/2020; 122 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:29:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:8-23
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:5/17/2020; P: 5/20/2020; 186 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 18:25:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:1-9; Châm-ngôn 17:22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/29/2020; 307 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 7:47:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:23-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/1/2020; P: 3/6/2020; 363 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 3:24:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Lê Văn Dương
C:7/14/2016; P: 7/22/2016; 3459 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4.31 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 979  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.