VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Sa-mu-ên 24
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 892 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 7:55:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 228 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 21:54:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:21-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 764 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 5:31:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/5/2019; P: 4/6/2019; 323 xem 5 lưu
Xem lần cuối 29.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 584 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 12:19:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 348 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 19:20:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/6/2017; P: 8/9/2017; 2119 xem 31 lưu
Xem lần cuối 54.05 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/11/2018; P: 11/19/2018; 721 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 11:44:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:4-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/31/2019; P: 4/4/2019; 321 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 1:13:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2019; 275 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 12:6:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 917  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.