VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2015; P: 5/1/2015; 2338 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 22:34:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 10
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/8/2018; P: 4/9/2018; 1128 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/10/2021 3:2:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 15:33-37
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/10/2020; P: 4/14/2020; 308 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 22:16:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 2510 xem 33 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 20:33:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 123:0-125:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/15/2018; P: 7/16/2018; 1022 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 9:5:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 3:17-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/6/2020; P: 9/18/2020; 134 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 10:18:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 2403 xem 49 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 17:1:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 86
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/6/2016; 1709 xem 37 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 2:0:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:4-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/7/2019; 759 xem 26 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 11:8:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/24/2016; P: 7/26/2016; 1818 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 4:18:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  60 / 1003  Tiếp  Cuối

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.