VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1063 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 14:25:27
Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:5-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1063 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 6:37:34
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1062 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 13:11:47
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1062 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 14:13:33
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 926 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 13:16:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:12-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/10/2013; 401 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 11:2:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 19:9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/22/2012; 458 xem
Xem lần cuối 1/21/2021 22:30:8
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1060 xem
Xem lần cuối 1/20/2021 21:44:5
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:2
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1060 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 2:17:37
Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1059 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 23:29:20
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  891 / 1004  Tiếp  Cuối

881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.