VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Giăng 3:16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 605 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 12:30:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/6/2008; 358 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 22:31:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/26/2004; 466 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 20:29:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:29-12:3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 604 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 4:8:7
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/14/2005; 431 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 22:39:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:15-21; Ê-sai 61:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/30/2003; 490 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 10:19:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/26/2009; 316 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 21:3:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-8
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 602 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 10:59:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/17/2005; 447 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 3:36:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:21-24
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 600 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 12:47:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  911 / 938  Tiếp  Cuối

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.