VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 934 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 3:48:21
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 51:1-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/18/2014; 295 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 12:10:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 264 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 5:30:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:23-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 933 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 0:54:50
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/9/2008; 574 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 2:5:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-15; Ga-la-ti 2:14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/3/2013; 349 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 14:44:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 932 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 10:17:1
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/10/2004; 727 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 5:7:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:13-15
Pastor Doug Kellum
C:10/16/2011; 411 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 21:42:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:21-38
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/11/2011; 419 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 3:39:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  912 / 997  Tiếp  Cuối

902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.