VietChristian
VietChristian
svtk.net

Giê-rê-mi 18:1-6
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 523 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/4/2020 3:35:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/11/2005; 372 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 4:35:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100:1-5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/15/2013; 159 xem
Xem lần cuối 12/27/2019 17:19:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/12/2003; 428 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 2:54:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:14-50:3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/27/2014; P: 5/11/2014; 149 xem
Xem lần cuối 1/6/2020 23:0:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/25/2004; 396 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 5:5:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 42:18-43:21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/2/2014; 154 xem
Xem lần cuối 1/7/2020 6:54:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/7/2008; 298 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 1:24:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-8
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 520 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 2:2:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/9/2009; 269 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 3:20:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  930 / 943  Tiếp  Cuối

920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.