VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ga-la-ti 4:4-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/14/2008; 425 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/29/2020 0:48:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:13-24
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 738 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 4:46:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thầy Trương Công Đạt
C:7/20/2008; 438 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 12:9:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:39-43
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 737 xem
Xem lần cuối 9/23/2020 20:56:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 193 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/1/2020 1:13:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-14; Ga-la-ti 5:22-25; 1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/7/2013; 268 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 14:1:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 734 xem
Xem lần cuối 9/7/2020 17:30:1
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/2/2008; 427 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/1/2020 5:47:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/17/2003; 613 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 19:22:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 733 xem
Xem lần cuối 9/6/2020 22:39:39
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  942 / 988  Tiếp  Cuối

932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.