VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Giăng 6:14-29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1008 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/4/2022 6:20:10
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 6:30-58
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 911 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/13/2022 9:14:49
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 6:59-71
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1083 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/13/2022 16:51:53
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 7:1-52
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1037 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/12/2022 4:54:18
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1278 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/10/2022 2:59:14
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 8:12-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1027 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/14/2022 21:46:11
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 8:21-59
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 888 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/13/2022 0:31:44
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 9:1-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1087 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/10/2022 4:34:6
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 10:1-18; Thi-thiên 79:13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1464 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/14/2022 22:7:29
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 11:1-16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1069 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/10/2022 8:8:6
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1078 / 1095  Tiếp  Cuối

1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.