VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/19/2020; P: 1/20/2020; 77 xem
Xem lần cuối 26.61 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1977 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1577 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/5/2019; P: 4/6/2019; 534 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/31/2019; P: 4/5/2019; 490 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.38 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:3/31/2019; P: 4/5/2019; 632 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/30/2011; 2084 xem 21 lưu
Xem lần cuối 3.71 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/15/2019; P: 1/21/2020; 20 xem
Xem lần cuối 3.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1680 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:4/6/2014; 629 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.24 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 125  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.