VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 408 xem 4 lưu
Xem lần cuối 17.14 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 779 xem
Xem lần cuối 1.67 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1141 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.37 phút
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/5/2015; P: 7/8/2015; 2266 xem 27 lưu
Xem lần cuối 2.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-15; 1 Cô-rinh-tô 10:31-33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/10/2010; 1036 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2.64 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:8-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/11/2018; 324 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5.00 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:1-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:5/6/2018; 675 xem 29 lưu
Xem lần cuối 7.29 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:11-20
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:7/3/2018; P: 7/7/2018; 319 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.95 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1983 xem 42 lưu
Xem lần cuối 8.15 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-45
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/7/2019; P: 4/17/2019; 62 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 153  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.