VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 14:26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/30/2010; 371 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:20-28
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 455 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.04 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 10:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/15/2018; P: 7/16/2018; 463 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/30/2014; 397 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/22/2008; 272 xem
Xem lần cuối 4.31 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22; 2 Ti-mô-thê 4:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/28/2010; 698 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6.04 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:32; Mác 15:21; Lu-ca 23:26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/17/2014; 856 xem 23 lưu
Xem lần cuối 6.66 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/7/2019; 243 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.83 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 277 xem
Xem lần cuối 6.96 phút
Đọc  Chia sẻ
Nhã-ca 2:16-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/13/2008; 2036 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 175  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.