VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1641 xem 22 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 3:4:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 680 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 3:4:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9; Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/13/2020; P: 9/14/2020; 187 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 3:4:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Mai Tấn David
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 397 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 3:4:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:1-25
Mục Sư Hồ Nguyên Kha
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 598 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 3:4:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:10-16
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 613 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 3:3:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:18-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:6/4/2017; P: 6/8/2017; 420 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 3:3:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:7
Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:5/31/2017; P: 6/7/2017; 1003 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 3:3:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/22/2009; 1454 xem
Xem lần cuối 6/13/2021 3:3:34
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 40:15-31
Pastor John Stumbo
C:6/29/2014; 681 xem 16 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 3:3:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  122 / 308  Tiếp  Cuối

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.