VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/25/2015; P: 10/27/2015; 721 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 6:50:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 5:1-16
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/20/2014; 316 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 6:50:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:30-35
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/6/2014; 349 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 6:50:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 16:1-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/29/2010; 578 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 6:49:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:10/31/2010; 2055 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 6:48:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 3:23-27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/14/2019; P: 7/16/2019; 400 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 6:48:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 26; 1 Cô-rinh-tô 9:26-27
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/13/2016; P: 3/17/2016; 1286 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 6:44:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Các Quan Xét 19:1-30
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/19/2010; 595 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 6:44:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/9/2008; 2542 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 6:43:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/4/2010; 1096 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 6:43:3
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  132 / 251  Tiếp  Cuối

122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.