VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Giô-suê 1:8-9
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 1341 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:51:54
Xem  Chia sẻ
Giăng 1:1-5,14-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/15/2019; P: 12/17/2019; 469 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:48:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 860 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:47:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/21/2014; 1380 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:45:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:6/1/2014; 1062 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:44:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1708 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:44:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 1:1-3
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 960 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:42:18
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/1/2015; P: 3/3/2015; 856 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:42:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37:12-36
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/14/2020; P: 6/19/2020; 566 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:40:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/1/2012; 596 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 19:39:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  143 / 207  Tiếp  Cuối

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.