VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1038 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 0:41:40
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1859 xem 34 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 0:41:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/9/2014; 777 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 0:41:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2334 xem 47 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 0:40:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-50
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/25/2010; 803 xem
Xem lần cuối 11/16/2019 0:39:32
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/12/2013; 1203 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 0:36:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/17/2012; 778 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 0:32:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/30/2014; 147 xem
Xem lần cuối 11/16/2019 0:32:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:9-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/30/2014; 406 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 0:31:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/9/2011; 841 xem
Xem lần cuối 11/16/2019 0:31:53
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  151 / 206  Tiếp  Cuối

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.