VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 480 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 1:35:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/2/2020; P: 8/6/2020; 209 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 1:35:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 482 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 1:35:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/4/2010; 2384 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 1:31:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/13/2015; P: 9/19/2015; 750 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 1:27:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:11-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/1/2015; P: 3/4/2015; 640 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 1:27:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:17; Ma-thi-ơ 10:28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/18/2015; P: 1/19/2015; 512 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 1:27:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/14/2010; 2438 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 1:27:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:1-58
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/18/2011; 1089 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 1:26:49
Đọc  Chia sẻ
Ru-tơ 2
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/16/2014; P: 11/21/2014; 1512 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 1:26:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  160 / 189  Tiếp  Cuối

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.