VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Các Quan Xét 7:1-23
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/8/2010; 580 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 15:17:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 288 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 15:17:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/3/2016; P: 1/8/2016; 1685 xem 26 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 15:15:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:12-26
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/27/2013; 780 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 15:15:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/13/2015; P: 9/18/2015; 728 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 15:14:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:4-5
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 407 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 15:14:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 146 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 15:13:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/27/2014; 1825 xem 50 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 15:13:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2012; 341 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 15:13:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 416 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 15:12:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  160 / 219  Tiếp  Cuối

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.