VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giô-suê 14:6-14
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/25/2014; 492 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 17:10:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-46
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/25/2018; 430 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 17:10:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:1-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/9/2018; P: 12/22/2018; 175 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 17:9:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/9/2011; 844 xem
Xem lần cuối 12/9/2019 17:9:24
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 64:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/3/2010; 522 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 17:9:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/19/2019; P: 5/21/2019; 558 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 17:9:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 3:1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 607 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 17:8:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/16/2016; 485 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 17:8:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 2463 xem 35 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 17:8:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 679 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 17:8:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  163 / 215  Tiếp  Cuối

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.