VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ga-la-ti 6:6-11
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:4/21/2019; P: 4/29/2019; 443 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 9:47:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 8:30-35
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:2/24/2013; 749 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 9:45:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 679 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 9:42:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/2/2016; P: 10/6/2016; 1354 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 9:42:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/25/2007; 2727 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 9:41:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/23/2014; P: 11/24/2014; 683 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 9:40:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:3-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1541 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 9:40:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/7/2018; P: 1/11/2018; 360 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 9:39:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-11
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/13/2008; 2453 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 9:35:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 4:24; Giăng 4:24
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 1285 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 9:34:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 162  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.