VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Giăng 4:1-6; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-22
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/27/2011; 1229 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:8:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:1-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/4/2013; 874 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:7:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:27-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/29/2018; 338 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:7:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/14/2010; 405 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:6:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-8; Giăng 15:37
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/1/2013; 711 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:5:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-16
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:12/23/2012; 1077 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:2:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3:19-20
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:5/24/2008; 3810 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:2:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/26/2015; 509 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:2:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:21-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/30/2017; P: 8/5/2017; 325 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:1:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:6/29/2018; P: 7/6/2018; 734 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 4:0:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 137  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.