VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Cô-lô-se 3:18-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/17/2019; P: 2/20/2019; 732 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 2:52:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:7/26/2015; P: 7/27/2015; 1072 xem 22 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 2:50:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:1-3; Thi-thiên 128:1
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/24/2016; 557 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 2:50:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 300 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 2:45:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 28:1-28
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:10/17/2013; 776 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 2:45:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/23/2008; 730 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 2:45:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-7
Pastor Luc Olekhnovitch
C:4/17/2014; 428 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 2:44:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 698 xem
Xem lần cuối 8/21/2019 2:44:35
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:57-58; 1 Giăng 5:4; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/26/2006; 546 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 2:42:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/9/2014; P: 11/11/2014; 1600 xem 30 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 2:42:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 177  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.