VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 1:18-25; Ê-sai 9:5-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/20/2015; 540 xem 5 lưu
Xem lần cuối 29.77 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2014; P: 12/10/2014; 1820 xem 28 lưu
Xem lần cuối 30.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/1/2009; 2163 xem 17 lưu
Xem lần cuối 30.12 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/16/2014; 629 xem 4 lưu
Xem lần cuối 30.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/23/2004; 946 xem 7 lưu
Xem lần cuối 30.34 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/14/2014; P: 12/18/2014; 1558 xem 16 lưu
Xem lần cuối 30.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/2/2007; 294 xem
Xem lần cuối 30.60 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/13/2007; 299 xem 1 lưu
Xem lần cuối 30.72 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/31/2006; 288 xem
Xem lần cuối 30.81 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:11-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 1861 xem 32 lưu
Xem lần cuối 30.84 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 367  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.