VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Phi-e-rơ 1:3; Mác 16:9-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1573 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 12:58:9
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-49
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1232 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 12:57:5
Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 414 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 12:56:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/1/2018; P: 4/4/2018; 244 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 12:55:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12; Lu-ca 24:36-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1875 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 12:55:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:3-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/3/2014; 272 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 12:55:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/11/2011; 1806 xem 23 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 12:54:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 215 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 12:54:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 601 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 12:54:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 846 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 12:53:28
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 161  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.