VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ê-sai 9:6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/23/2012; 872 xem
Xem lần cuối 3/28/2020 13:2:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/21/2017; 546 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 13:1:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/1/2010; 2095 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 12:56:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/23/2000; 2918 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 12:55:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:15-54
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/29/2012; 952 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 12:54:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 12:1-4
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 1849 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 12:54:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 987 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 12:50:47
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2008; 2598 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 12:47:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 8:6-13; 1 Cô-rinh-tô 11:25
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/22/2018; P: 8/8/2018; 460 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 12:47:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-28,30:19
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/15/2018; P: 7/27/2018; 500 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 12:47:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  28 / 105  Tiếp  Cuối

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.