VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Mác 3:20-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/27/2014; 892 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 1:1:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/4/2007; 302 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 1:1:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 3:1-18
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:5/5/2013; 932 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 0:59:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:31-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/22/2017; 637 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 0:58:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:7/7/2013; 746 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 0:58:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 941 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 0:58:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:6-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/4/2011; 2294 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 0:57:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/24/2017; P: 12/27/2017; 401 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 0:57:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 29
Mục Sư Đoàn Văn Miêng
C:3/23/2000; 880 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 0:57:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/20/2010; 2491 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 0:56:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  28 / 170  Tiếp  Cuối

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.