VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ma-thi-ơ 7:13-29
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/5/2009; 2118 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/25/2021 6:29:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1631 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/25/2021 6:29:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 16:1-2; Thi-thiên 9-11
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 793 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2021 6:29:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:26-6:5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/12/2017; P: 3/18/2017; 1322 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9/25/2021 6:25:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:9-10; 2 Phi-e-rơ 1:3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1473 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/25/2021 6:24:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 42:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/12/2010; 1370 xem
Xem lần cuối 9/25/2021 6:24:3
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:18-25
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:8/16/2020; P: 8/18/2020; 203 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2021 6:23:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 1066 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/25/2021 6:22:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2012; 566 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2021 6:22:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:20; 2 Sử-ký 20:20; Giăng 20:20; Công-vụ các Sứ-đồ 20:20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/5/2020; P: 1/7/2020; 343 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2021 6:22:22
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  114 / 297  Tiếp  Cuối

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.