VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Công-vụ các Sứ-đồ 6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/20/2018; 979 xem 31 lưu
Xem lần cuối 5/20/2024 13:58:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:1-10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/10/2021; P: 10/15/2021; 374 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/20/2024 13:58:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/28/2015; P: 6/30/2015; 931 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/20/2024 13:58:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/15/2017; P: 1/18/2017; 1712 xem 31 lưu
Xem lần cuối 5/20/2024 13:57:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 19:1-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 1845 xem 24 lưu
Xem lần cuối 5/20/2024 13:57:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 3:17-19
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:7/31/2016; P: 8/8/2016; 1114 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/20/2024 13:57:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 1
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 902 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/20/2024 13:57:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-56
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/29/2013; 2512 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/20/2024 13:57:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:1-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/1/2015; 746 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/20/2024 13:56:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 1099 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/20/2024 13:56:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 289  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.