VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Sa-mu-ên 1:10-28
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 203 xem 8 lưu
Xem lần cuối 20.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-42
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/8/2012; 2524 xem 13 lưu
Xem lần cuối 21.13 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:30-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2009; 2381 xem 11 lưu
Xem lần cuối 23.28 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:6-14
Mục Sư Trần Luân Vũ
C:4/27/2014; 759 xem 3 lưu
Xem lần cuối 23.34 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/4/2015; P: 1/10/2015; 1155 xem 7 lưu
Xem lần cuối 24.56 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/2/2010; 1067 xem
Xem lần cuối 24.59 phút
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:6/1/2014; 1128 xem 4 lưu
Xem lần cuối 25.91 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:13b
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/2/2011; 2087 xem 11 lưu
Xem lần cuối 26.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/18/2012; 1713 xem 8 lưu
Xem lần cuối 27.33 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-45
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/4/2011; 1007 xem 6 lưu
Xem lần cuối 28.59 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 234  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.