VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
1 Cô-rinh-tô 1:17-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 808 xem 3 lưu
Xem lần cuối 31.67 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/31/2020; P: 6/3/2020; 368 xem 3 lưu
Xem lần cuối 35.92 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:4-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/28/2008; 3259 xem 29 lưu
Xem lần cuối 36.10 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 4:8-16; 2 Sa-mu-ên 4:31-37
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/12/2013; 1344 xem 1 lưu
Xem lần cuối 36.90 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2020; P: 12/25/2020; 775 xem 13 lưu
Xem lần cuối 39.84 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-6
Mục Sư Dương Thạnh
C:7/1/2003; 3078 xem 3 lưu
Xem lần cuối 40.17 phút
Xem  Chia sẻ
Gia-cơ 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/21/2013; 1018 xem 7 lưu
Xem lần cuối 40.47 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:1-8; Thi-thiên 134:1-3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 423 xem 2 lưu
Xem lần cuối 40.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2007; 2831 xem 13 lưu
Xem lần cuối 40.85 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Phan Phước Lành
C:7/4/2006; 3200 xem 8 lưu
Xem lần cuối 42.19 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 169  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.