VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2012; 816 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 5:41:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2012; 696 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 17:58:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-41
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/3/2012; 419 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 18:17:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/27/2012; 535 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 21:30:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/20/2012; 554 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 19:14:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/13/2012; 549 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 6:24:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/6/2012; 614 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/2/2019 11:35:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/29/2012; 467 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/31/2019 12:4:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18-20; Xuất Ê-díp-tô Ký 6:4-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/21/2012; 581 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 15:4:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.