VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Nếu Chúa Chẳng Tiếc

2 Phi-e-rơ 2:4-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/11/2018; 918 xem 7 lưu
Xem lần cuối 35.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cây Vả Tâm Linh

2 Phi-e-rơ 1:5-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/2/2018; 537 xem 8 lưu
Xem lần cuối 34.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời

2 Phi-e-rơ 1:1-4
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/29/2018; 396 xem 9 lưu
Xem lần cuối 34.13 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Cuối Cùng Muôn Vật Đã Gần

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/18/2018; 411 xem 10 lưu
Xem lần cuối 15.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Đích Sự Chịu Khổ

1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/12/2018; 416 xem 3 lưu
Xem lần cuối 15.59 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vì Sự Công Bình Mà Chịu Khổ

1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/4/2018; 368 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 13:20:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mỹ Đức Người Tin Chúa

1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/21/2018; 377 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 4:56:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Chăn Chiên Giám Mục Của Linh Hồn

1 Phi-e-rơ 2:21-24
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/15/2018; 368 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 3:53:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cuộc Sống Thánh Thiện

1 Phi-e-rơ 1:14-21
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/2/2018; 546 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 8:46:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bền Chí Tiết Độ Đợi Chờ

1 Phi-e-rơ 1:10-13
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:9/17/2018; 642 xem 5 lưu
Xem lần cuối 23.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.