VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Khải-huyền 3:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/15/2017; P: 1/18/2017; 1280 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 6:20:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/7/2017; 890 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 21:30:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:32; Giăng 15:13; Khải-huyền 3:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/4/2016; P: 12/9/2016; 802 xem 5 lưu
Xem lần cuối 23.37 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 12:2; Ê-sai 30:21
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/6/2016; P: 11/10/2016; 1116 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 21:30:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/9/2016; P: 10/11/2016; 974 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 8:59:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/2/2016; 840 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 7:10:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/25/2016; P: 9/26/2016; 1293 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 13:46:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/18/2016; P: 9/20/2016; 1731 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 11:30:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:19-21; Ê-phê-sô 4:19
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/11/2016; P: 9/16/2016; 1145 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 21:31:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:36
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/4/2016; P: 9/9/2016; 972 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 21:31:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.