VietChristian
VietChristian
nghe.app
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Võ Hoàng Thiên Ân
C:5/23/2021; P: 6/3/2021; 194 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 18:13:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 1:4-5; Khải-huyền 5.6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/23/2021; P: 6/1/2021; 181 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/12/2022 8:49:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/23/2021; P: 5/28/2021; 459 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 3:33:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-41
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/23/2021; P: 6/7/2021; 144 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/10/2022 19:32:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:32-33
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/7/2020; 329 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 17:9:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-27
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/31/2020; P: 6/3/2020; 332 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 17:9:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/31/2020; P: 6/1/2020; 382 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/12/2022 17:2:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/31/2020; P: 6/1/2020; 274 xem
Xem lần cuối 5/18/2022 23:52:11
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5,8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 443 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 3:31:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/31/2020; P: 6/4/2020; 741 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 10:6:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.