VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 14:13-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/10/2017; P: 9/23/2017; 1555 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 9:43:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/23/2017; P: 9/12/2017; 1779 xem 32 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 5:49:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:25-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/25/2017; P: 8/24/2017; 1493 xem 20 lưu
Xem lần cuối 25.14 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1312 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 21:30:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:22-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/11/2017; P: 8/14/2017; 1335 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 23:26:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1337 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 2:26:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 1401 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 6:16:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/7/2017; P: 5/19/2017; 1443 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 0:25:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:23-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/30/2017; P: 5/8/2017; 1163 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 14:37:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:21-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/23/2017; P: 5/2/2017; 1088 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 20:29:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.