VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Giăng 14:13-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/10/2017; P: 9/23/2017; 2160 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 18:0:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/23/2017; P: 9/12/2017; 2386 xem 42 lưu
Xem lần cuối 5/16/2022 23:44:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:25-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/25/2017; P: 8/24/2017; 2059 xem 32 lưu
Xem lần cuối 5/14/2022 2:29:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1778 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 22:36:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:22-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/11/2017; P: 8/14/2017; 1808 xem 24 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 18:52:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1825 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 17:27:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 1761 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/10/2022 23:48:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/7/2017; P: 5/19/2017; 1833 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5/16/2022 19:31:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:23-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/30/2017; P: 5/8/2017; 1471 xem 17 lưu
Xem lần cuối 56.12 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:21-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/23/2017; P: 5/2/2017; 1362 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/15/2022 19:10:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.