VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Cầu Nguyện Trong Danh Chúa Giê-xu

Giăng 14:13-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/10/2017; P: 9/23/2017; 1340 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 10:44:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hai Điều Cần Yếu Để Cầu Nguyện Linh Nghiệm

Giăng 15:7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/23/2017; P: 9/12/2017; 1534 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:9:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Và Tha Thứ

Mác 11:25-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/25/2017; P: 8/24/2017; 1247 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 17:27:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Trong Tinh Thần Khiêm Hạ

Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1166 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:9:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cầu Nguyện Trong Đức Tin

Mác 11:22-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/11/2017; P: 8/14/2017; 1206 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 20:44:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngươi Muốn Ta Làm Chi Cho Ngươi

Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1185 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 8:22:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tương Giao Mật Thiết

Ma-thi-ơ 6:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 1271 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 21:0:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Điều Cơ Bản Về Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/7/2017; P: 5/19/2017; 1323 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 4:16:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Chúc Phước

Ê-phê-sô 6:23-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/30/2017; P: 5/8/2017; 1046 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 18:33:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Được Ủy Nhiệm

Ê-phê-sô 6:21-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/23/2017; P: 5/2/2017; 1018 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 8:16:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.