VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Giăng 14:13-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/10/2017; P: 9/23/2017; 2038 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10.54 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/23/2017; P: 9/12/2017; 2292 xem 40 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 15:48:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:25-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/25/2017; P: 8/24/2017; 1970 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 19:5:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1678 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 10:27:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:22-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/11/2017; P: 8/14/2017; 1677 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 10:28:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1717 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 18:10:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 1685 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 10:25:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/7/2017; P: 5/19/2017; 1750 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 7:35:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:23-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/30/2017; P: 5/8/2017; 1406 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 11:18:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:21-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/23/2017; P: 5/2/2017; 1294 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 10:23:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.