VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Mi-chê 5:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/25/2011; 708 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 7:47:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/18/2011; 679 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 8:46:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:15; 1 Giăng 3:8; Giăng 10:10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/17/2011; 791 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 7:10:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 8:9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/11/2011; 896 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 8:20:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/4/2011; 825 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 0:46:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/27/2011; 889 xem
Xem lần cuối 10/9/2019 10:26:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:55-58
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/20/2011; 829 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:9:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/13/2011; 1180 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 3:48:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:17-21; 1 Cô-rinh-tô 11:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/6/2011; 802 xem 2 lưu
Xem lần cuối 35.61 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/30/2011; 817 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 4:13:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 15  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.