VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Mi-chê 5:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/25/2011; 788 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 12:22:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/18/2011; 747 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 4:39:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:15; 1 Giăng 3:8; Giăng 10:10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/17/2011; 864 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 2:11:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 8:9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/11/2011; 961 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 14:34:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/4/2011; 905 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 1:24:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/27/2011; 962 xem
Xem lần cuối 8/3/2020 3:9:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:55-58
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/20/2011; 911 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 16:57:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/13/2011; 1269 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 18:16:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:17-21; 1 Cô-rinh-tô 11:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/6/2011; 892 xem 2 lưu
Xem lần cuối 40.70 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/30/2011; 877 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 0:53:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 15  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.