VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Sáng-thế Ký 3:15; Sáng-thế Ký 3:21; Ma-thi-ơ 1:18-25; Giăng 1:29
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:12/23/2012; 1073 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 14:52:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-21
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:11/11/2012; 1194 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 12:43:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:10/28/2012; 778 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 14:27:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:11
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:9/30/2012; 962 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 12:46:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 48:1-22&; Hê-bơ-rơ 11:21
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:9/23/2012; 538 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 10:16:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:9/9/2012; 851 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 16:10:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:22-32
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/19/2012; 587 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 0:53:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-21
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:8/12/2012; 1099 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 21:17:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 21:1-25
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:8/5/2012; 1245 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 15:22:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:10-13
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:7/29/2012; 542 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 22:38:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.