VietChristian
VietChristian
svtk.net
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 576 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 5:15:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/24/2017; P: 9/29/2017; 745 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/30/2024 15:52:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/17/2017; P: 9/20/2017; 780 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:11:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:12-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/10/2017; P: 9/12/2017; 593 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/2/2024 4:23:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:6-10
Mục Sư Nguyễn Thiện
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 752 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 0:40:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Hà Cẩm Tú
C:8/13/2017; P: 8/18/2017; 950 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:11:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 536 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:11:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 633 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 4:11:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/16/2017; P: 7/17/2017; 648 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/2/2024 21:39:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 19:11-16
Mục Sư Nguyễn Thiện
C:6/28/2017; P: 6/28/2018; 673 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 5:26:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 49  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.