VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Sáng-thế Ký 2:18-25; Ê-phê-sô 5:33
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/15/2009; 3251 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 11:1:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/8/2009; 734 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 22:34:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:4-8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/8/2009; 1052 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/5/2019 9:43:52
Đọc  Chia sẻ
Nhã-ca 4:7-15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/1/2009; 2602 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 12:17:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:16-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/13/2008; 2011 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 14:0:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/6/2008; 2197 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 0:55:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:8-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/29/2008; 1778 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 20:2:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:4-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/22/2008; 1741 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 21:22:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/8/2008; 2060 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 20:9:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 1:5-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/1/2008; 2215 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 18:28:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.